آهِ پدر…

‏توضیحِ اینکه چرا مُرده ایم،
چیست؟

اینکه چهار دهه بازی خورده ایم،
چیست؟

هآی
مردمانِ به تیرِغیب مبتلا،
منظورتان از اینکه پژمرده ایم،
چیست؟

از هست و نیست ساقطیم و وایِ ما،
صحبت از اینکه «سود برده ایم» چیست؟

آهِ پدر
دامنِ ایرانِ ما گرفت!
ما مدتیست که مادر مُرده ایم،
نیست؟!

-صابر بستانی اصل

Advertisements